Cmr invullen

CMR: de internationale vrachtbrief

Het internationale goederenvervoer over de weg kan en mag niet zonder: het CMR, beter bekend als de vrachtbrief voor internationaal vervoer over de weg. Inspectie-instanties, als de douane en politie, kunnen u onderweg controleren op de aanwezigheid, juistheid en volledigheid van de vrachtbrieven. De chauffeur dient het CMR document fysiek te tonen. In het geval van elektronische vrachtbrieven, mogen de CMR papieren op een smartphone, tablet of laptop getoond worden. Originele vrachtbrieven bestellen kunt u eenvoudig doen bij een bedrijf als bijvoorbeeld Beurtvaartadres (*wij hebben geen enkele verbintenis met dit bedrijf). Online zijn er wel meer aanbieders te vinden.
Als u wel al originele cmr’s heeft maar u bent op zoek naar een excelbestand met een cmr-overlay dan kunt u hier een excel-cmr-overlay downloaden.

Lees verder onder de invulbare cmr

 

CMR betekenis

CMR is de afkorting van het Frans: Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, in het Nederlands vertaald met: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. Het CMR verdrag is in 1956 opgesteld onder auspiciën van de Verenigde Naties. Het CMR verdrag regelt onder andere de aansprakelijkheid, in het geval van beschadiging van de lading.

Op het moment van schrijven zijn er 58 landen lid van het CMR verdrag, waaronder bijna alle Europese landen, de Noord Afrikaanse landen Marokko en Tunesië en 17 Aziatische landen.

Wat is een CMR?

CMR is de term waarmee de internationale vrachtbrief voor het vervoer over de weg wordt aangeduid. In deze vrachtbrief wordt onder andere vastgelegd wat en hoeveel er wordt vervoerd, wie de goederen verzendt, voor wie de goederen bestemd zijn, waar de goederen opgehaald moeten worden en waar de aflevering moet plaatsvinden. Ook worden eventuele afspraken en instructies tussen afzender en vervoeder vastgelegd. Door gebruik te maken van deze internationale vrachtbrief zijn, zowel de afzender als de vervoerder, gebonden zich te houden aan de CMR condities. De CMR mag overigens ook bij binnenlands vervoer gebruikt worden.

Plichten en rechten gekoppeld aan de CMR vrachtbrief

De CMR vrachtbrief speelt een belangrijke rol in geschillen tussen verzender, vervoerder, ondervervoerder, ontvanger of verzekeraar. Volgens het CMR verdrag levert de vrachtbrief volledig bewijs van de voorwaarden van de overeenkomst. Het is dus ook een bewijsstuk voor bijvoorbeeld eventuele schade ontstaan tijdens het vervoer. Onderteken je het CMR document, dan verklaar je akkoord te gaan met en te hebben voldaan aan de plichten, zoals deze in het CMR verdrag zijn vastgelegd.

De afzender is onder andere verplicht te zorgen voor een goede verpakking en noodzakelijke informatie te verstrekken voor een goede behandeling van de goederen. De vervoerder dient te handelen volgens de instructies die de afzender op de vrachtbrief heeft vermeld.

De afzender heeft volgens het verdrag het recht over de zending te beschikken, zolang deze niet is afgeleverd. Men kan dus tijdens het vervoer, in overleg met de vervoerder, het afleveradres wijzigen. De vervoerder dient zich in geval van schade dus altijd tot de afzender te wenden en niet tot de geadresseerde.

CMR vrachtbrief: op papier, maar ook digitaal

Van oudsher is de cmr een papieren document geweest. Logisch, want tablets en smartphones zijn pas vanaf het jaar 2000 steeds meer gemeengoed geworden. De digitalisering is de laatste decennia steeds sneller gegaan en tegenwoordig maken steeds meer vervoerders gebruik van een digitale vrachtbrief.

eCMR steeds populairder

Inmiddels is er wetgeving die de randvoorwaarden aangeeft waar een eCMR aan moet voldoen. Zo moet het onder andere mogelijk zijn identieke exemplaren aan alle betrokkenen te overhandigen. De digitale vrachtbrief moet ook ‘overhandigd’ kunnen worden aan een opvolgende vervoerder. Op de digitale versies moet men ook rechtsgeldig kunnen ondertekenen en moet het mogelijk zijn om aantekeningen, van bijvoorbeeld schade of manco’s, te maken.

Cloud platvormen met kant-en-klare CMR oplossingen zorgen dat de eCMR steeds breder geaccepteerd wordt en ook voor kleinere vervoerders aantrekkelijk is. De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) heeft op haar website een lijst met erkende softwareleveranciers van eCMR platformen gepubliceerd (lijst erkenningen). Door gebruik te maken van de cloud hebben alle betrokkenen direct inzicht in de eCMR en kan de ontvanger zelfs op de eigen tablet ondertekenen.

Gratis CMR invullen

Op onze website staat een CMR template welke door iedereen gratis ingevuld kan worden. U kunt de ingevulde CMR direct uitprinten of opslaan in pdf formaat.

Heeft u een rit in ons systeem aangemaakt? Dan worden de gegevens automatisch in de CMR vrachtbrief ingevuld. Dat bespaart u tijd en moeite. U hoeft dus enkel nog de ontbrekende gegevens in de CMR template aan te vullen. Onderstaand ziet u welke gegevens waar op het CMR formulier ingevuld moeten worden. U hoeft enkel het eerste (rode) formulier in te vullen. De gegevens worden automatisch in de 3 kopieën overgenomen.

In te vullen door de afzender van de goederen:

1. Afzender (verplicht)

Hier vult u de naam, volledig adres en het land in van de opdrachtgever van het vervoer.

2. Geadresseerde (verplicht)

Hier wordt de naam, volledig adres en land ingevuld voor wie de goederen zijn bestemd.

3. Plaats van aflevering (verplicht)

Adres en land waar de goederen afgeleverd moeten worden. Let op: dit kan dus afwijken van de naw-gegevens van de geadresseerde in vak 2.

4. Plaats van inontvangstneming / afzending (verplicht)

Hier worden de plaats en datum ingevuld waar de vervoerder de lading in ontvangst heeft genomen. De datum en handtekening zijn belangrijk, omdat de vervoerder op vanaf dat moment aansprakelijk is voor de lading.

Volgens het verdrag is de vervoerder is bijvoorbeeld aansprakelijk voor vertragingsschade. Drie maanden tot uiterlijk 3 jaar na het sluiten van de vervoersovereenkomst (het tekenen van de vrachtbrief) verjaren vorderingen op de vervoerder.

5. Bijgevoegde documenten (optioneel)

Hier vermeldt u alle documenten die u met de zending heeft meegegeven. Dit kunnen bijvoorbeeld paklijsten, facturen of douane-certificaten zijn. Eventuele instructies aan de vervoerder hoe te handelen met deze documenten kunt u bij nummer 13 invullen.

Ontstaat vertraging door het ontbreken of niet correct ingevuld zijn van douanedocumenten, dan is de vervoerder hiervoor niet aansprakelijk te stellen. De vervoerder is wel aansprakelijk voor verlies, beschadiging of onjuist handelen of het niet opvolgen van de instructies in vak 13.

6. Merken en nummers (verplicht)

In deze kolom wordt van elk pakket of colli het kenmerk of nummer ingevuld. Let op dat het nummer/kenmerk op de vrachtbrief ook werkelijk op de colli te zien is.

7. Aantal colli (verplicht)

In deze kolom vult u het aantal colli in (bijvoorbeeld als deze op een pallet worden verzonden). Een collo is de kleinste verpakte en los verzonden eenheid. Verstuurt u bijvoorbeeld 12 dozen op een pallet, dan vult u hier 12 in. Is de pallet echter omwikkeld met plastic, dan verstuurt u 1 collo. Afwijkingen in aantallen bij ophalen van de goederen door de vervoerder of bij aflevering worden op de vrachtbrief vermeld.

8. Wijze van verpakking (verplicht)

In deze kolom wordt wijze van verpakking ingevuld: container, dozen, vaten, pallets, kratten enzovoorts. Hier vermeldt u tevens als goederen speciaal verpakt zijn, bijvoorbeeld geïsoleerd of breekvrij. Is een speciale behandeling nodig, dan wordt dit in vak 13 vermeld.

9. Aard van de goederen (verplicht)

In deze kolom vult u een korte omschrijving van de goederen in, bijvoorbeeld fruit, speelgoed of kantoorartikelen. Ingeval van chemicaliën dient u ook het ADR-nummer in te vullen.

10. Statistisch nummer (optioneel)

Dit nummer wordt gebruikt bij export van goederen. De overheden gebruiken deze code voor statistische doeleinden. De codes zijn GN-goederencodes en zijn te vinden op de website van de douane en het CBS. U kunt ook even met ons kantoor bellen, wij kunnen u vast wel helpen en regelen wij gelijk het vervoer voor u.

11. Bruto gewicht (verplicht)

In dit vak vult u het bruto gewicht van de colli in.

12. Volume (optioneel)

Indien het bruto gewicht niet is ingevuld, vult u het volume in m3 in.

13. Instructies afzender (optioneel)

Alle speciale instructies met betrekking tot behandeling van de zending (bijvoorbeeld gekoeld vervoeren), documenten, douane-instructies, afleverinstructies enzovoorts worden hier genoteerd.

14. Frankeringsvoorschrift (optioneel)

Als de afzender de vrachtkosten betaalt vult u Franco in; betaalt de geadresseerde bij ontvangst, dan vult u Niet Franco in. In het laatste geval mag de vervoerder de zending niet afleveren en dient met de afzender contact te worden opgenomen.

15. Remboursement (optioneel)

In het vakje wordt het bedrag in cijfers ingevuld, op de lijnen vult u het remboursbedrag in letters in. Wordt het rembours niet voldaan, dan mogen de goederen niet worden afgeleverd en dient de vervoerder contact met de afzender op te nemen.

19. Speciale overeenkomsten (optioneel)

Hier legt u eventueel gemaakte afspraken met uw vervoerder vast. Dit kan bijvoorbeeld zijn een uiterste of vaste afleverdatum.

21. Opgemaakt te (verplicht)

Hier vult u plaats en datum in van het opmaken van de vrachtbrief.

22. Handtekening en stempel afzender (verplicht)

Hier is waar u ondertekent. Ondertekent iemand namens u, dan moet dat duidelijk blijken.

In te vullen door de vervoerder:

Code transporteur

De vervoerder vult hier zijn vergunningsnummer afgegeven door het het NIWO in.

16. Vervoerder

Hier vult de (hoofd)vervoerder die de overeenkomst is aangegaan met de afzender de naam, adres en het land in. De hoofdvervoerder is voor de afzender aansprakelijk voor het hele traject tot en met de aflevering.

17. Opvolgende vervoerders

Indien er meerdere vervoerders bij de zending betrokken zijn, worden bij het overdragen van de zending aan een andere (onder)vervoerder de gegevens van de tweede vervoerder ingevuld enzovoorts.

18. Voorbehoud en opmerkingen vervoerder

De vervoerder meldt hier door hem geconstateerde afwijkingen op. Dit kan bijvoorbeeld zijn beschadigde colli bij het in ontvangst nemen van de zending bij de afzender, of documenten die niet overhandigd zijn maar wel op de vrachtbrief (vak 13) zijn vermeld. Een voorbehoud kan zijn dat bij het in ontvangst nemen bij de afzender de colli met zwarte folie is gesealed, waardoor het aantal niet gecontroleerd kan worden.

20. Tijdstempel

Hier kunnen laad- en los uren geregistreerd worden.

23. Handtekening en stempel vervoerder

Hier stempelt en ondertekent de vervoerder uit vak 16. Meestal ondertekend de chauffeur namens de vervoerder. Ook kan hier hier het kenteken van de auto vermeld worden in plaats van een stempel.

24. Ontvangst goederen

De ontvanger van de goederen tekent hier, met vermelding van de plaats en datum en eventueel bedrijfsstempel. Bij zichtbare schade aan de goederen wordt dit in dit vak door de ontvanger gemeld.

CMR voor klanten

Onze klanten ontvangen een cmr per email als ze bij ons een transport boeken. De afgetekende cmr vindt u ook als scan terug in uw account. De scan van de afgetekende cmr ontvangt u ook per email nadat het transport is voltooid.
Benieuwd naar het tarief voor úw spoedtransport ? Vraag een gratis en vrijblijvende offerte aan. U ontvangt razendsnel ons tarief.

 

Spread the love

Heeft u vragen?